Obwieszczenie Burmistrza Brus o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

                                                OBWIESZCZENIE

                                                 BURMISTRZA BRUS

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego i prognozyoddziaływania na środowisko

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku
z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwał: Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice,
gm. Brusy, Nr XXIX/250/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie, gm. Brusy, Nr VIII/75/15 Rady Miejskiej
w Brusach z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową
i boisko sportowe przy ulicy Jeziornej w Leśnie, gm. Brusy  dla działek nr 258/18, nr 258/19
i nr 260/22, Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i część działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy, Nr VI/56/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki 254/7 we wsi Męcikał, gm. Brusy,

 

                                                          zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

projektówzmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gm. Brusy,

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie, gm. Brusy,

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i boisko sportowe przy ulicy Jeziornej w Leśnie, gm. Brusy  dla działek
nr 258/18, nr 258/19 i nr 260/22,

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i części działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy,

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki 254/9 we wsi Męcikał, gm. Brusy,

w dniach od 19 marca 2019 r. do 16 kwietnia 2019 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel)
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach, pokój nr 27 w godzinach 10°°- 13°   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Brusach pokój  nr 44 o godzinie 10°°. 

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Brus z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja
2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

            Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Brusach, pokój nr 27, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w ww. nieprzekraczalnym terminie.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Brus.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.