Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Złóż deklarację do 11 grudnia 2020 roku!

Rada Miejska w Brusach w dniu 30 września br. przyjęła nowe zasady naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Nowe stawki opłat zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Brusy, wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość przedmiotowego zwolnienia wynosić będzie 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku, właściciel nieruchomości zostanie pozbawiony prawa do oddawania bioodpadów w pojemnikach oraz dowożenia ich do PSZOKu.

Wprowadzony został obowiązek selektywnej zbiórki dla wszystkich mieszkańców. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

papieru – w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,

szkła – w pojemnikach koloru zielonego,

metali i tworzyw sztucznych – w pojemnikach koloru żółtego,

bioodpadów – w workach lub pojemnikach koloru brązowego,

popiołu – w pojemnikach koloru czarnego,

odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – w workach lub pojemnikach koloru czarnego lub szarego.

Obowiązkiem gminy będzie wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki:

metali i tworzyw sztucznych,

szkła,

papieru,

popiołu.

Obowiązkiem właścicieli będzie wyposażenie nieruchomości:

w czarne pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (tak jak do tej pory),

w brązowe worki/pojemniki do zbierania bioodpadów lub w kompostowniki.

Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach zwolnieni będą z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na ten rodzaj odpadów.

W związku ze zmianą systemu naliczania, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do 11 gruodnia 2020 r. nową deklarację  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na nowym druku).

Druk deklaracji wraz instrukcją wypełniania i ulotka informacyjna zostaną dostarczone wkrótce wszystkim mieszkańcom za pośrednictwem poczty.

 

Deklaracja do pobrania wraz z instrukcją wypełniania.

 

Nową deklarację należy złożyć:

w Urzędzie Miejskim w Brusach (pon., śr., czw., pt.: 7.00-15.00, wt.: 8.00-16.00) lub

przez platformę ePUAP używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (epuap.gov.pl) lub

za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Uwaga! Nie można wysłać deklaracji e-mailem lub faksem!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.