VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się VIII sesję Rady Miejskiej w Brusach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2018 rok:
  • debata nad raportem;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
  • opinia Komisji Rewizyjnej,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2018 rok
  • zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019
  • wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk
  • wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku
  • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
  • wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy”
 9. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.
 10. Sprawy organizacyjne.
 11. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.