REGULAMIN XXII KONKURSU PLASTYCZNEGO “PROJEKT POCZTÓWKI WIGILIJNEJ” – 2021

REGULAMIN
XXII KONKURSU PLASTYCZNEGO “PROJEKT POCZTÓWKI WIGILIJNEJ” – 2021
- zasięg powiatowy


1. ORGANIZATOR
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.


2. CELE KONKURSU
- promocja młodych talentów.
- rozwijanie twórczej inwencji dzieci i młodzieży.
- kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia poprzez ukazywanie jej piękna w równych formach plastycznych.
- wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.


3. TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH
Konkurs obejmuje wykonanie projektu pocztówki wigilijnej na kartce formatu A4, kartka nie może być składana, bez życzeń.


4. TECHNIKA WYKONANIA PRAC
rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane (np. kolaż) i inne płaskie techniki, z wyjątkiem nietrwałych i tworzących wypukłości materiałów takich jak: kasza manna, ziarna
zbóż, ryż, wata, itp.


5. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest kierowany do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych, do uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli powiatu chojnickiego.
2. Każdy z autorów może nadesłać 1 pracę plastyczną, zaś każda placówka może dostarczyć max. 20 prac plastycznych wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela.
3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora ( imię i nazwisko, data urodzenia - klasa, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna).
4. Prace opisywane z przodu nie będą oceniane.
5. Prosi się również opiekunów o dołączenie do zestawu prac wypełniona kartę zgłoszenia oraz kartę uczestnika.


PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:
Chata Kaszubska
im. Józefa Chełmowskiego
Brusy – Jaglie 11b
89-632 Brusy

z dopiskiem „Projekt pocztówki wigilijnej” W TERMINIE DO DNIA 10 grudnia 2021 r.


Wszystkich dodatkowych informacji udziela:
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach
tel. /0 52/ 396 93 31, e-mail: ckb.instruktorzy@brusy.pl


Koordynator konkursu plastycznego Renata Goebel, tel. 52 396-93-34, 887 385 668


6. OCENA PRAC
1. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
· Kategoria I (dzieci przedszkolne i zerówka)
· Kategoria II (uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III)
· Kategoria III (uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI)
· Kategoria IV (uczniowie szkoły podstawowej VII, VIII)
· Kategoria V (wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii
zajęciowej)


2. Komisja oceniać będzie:
· zawartość merytoryczną,
· kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
· formę estetyczną pracy.


7. NAGRODY
1. Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. O terminie i miejscu wernisażu powiadomimy laureatów telefoniczne lub za pomocą poczty internetowej.
Uwaga. Organizacja wernisażu będzie uzależniona od panującej sytuacji w naszej Gminie związanej z koronawirusem.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ckibbrusy.pl i www.brusy.pl


8. UWAGI KOŃCOWE.
1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
2. Prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatorów popularyzowane w katalogach i eksponowane na innych wystawach.
3. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem lub telefonicznie.
4. Koszt przyjazdu po odbiór nagród i wyróżnień pokrywa uczestnik.
5. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.


Zapraszamy do udziału w konkursie!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.