Nasza jednostka doposażona w sprzęt

W ramach naboru „FLOREK –  wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 11.094,36 zł.

W ramach realizowanego Zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł.
Zadanie polegało na zakupie ubrań specjalnych w ilości 3 sztuk oraz węży tłocznych w ilości 9 sztuk. Realizowane Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 14627 .

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.