XV sesja Rady Miejskiej w Brusach - 07/05/2020

XV sesja Rady Miejskiej w Brusach

Radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali 7 maja po raz piętnasty w tej kadencji. Zdecydowano między innymi o ulgach dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 oraz o  stałej opłacie za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach.

Sesja odbyła się zgodnie z wymogami sanitarnymi, obowiązującymi w Polsce w związku z epidemią koronawirusa. Zachowano stosowne odległości pomiędzy osobami biorącymi udział w sesji. Każdy również był zaopatrzony w maseczkę ochronną. Tak jak dotąd mieszkańcy, media i inne osoby zainteresowane obradami radnych w Brusach mogli obejrzeć sesję online m.in. poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Brusy.

Radni podczas sesji podjęli 12 uchwał, w następujących sprawach:

 1. wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2020/2021

Działanie to, dotyczące uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach, jest podyktowane koniecznością utworzenia właściwej liczby oddziałów w nowo powstałej szkole, co zapewni ciągłość jej funkcjonowania. W przypadku uczniów szkół w Męcikale i Czapiewicach decyzja związana jest z niską liczebnością uczniów w oddziałach ww. klas, odpowiednio 11 i 7 dzieci.

 1. przekształcenia Przedszkola nr 1 w Brusach

Przedszkole nr 1 w Brusach 31 sierpnia 2020 r. ulegnie przekształceniu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul Armii Krajowej 1A (budynek socjalno – sportowy w Brusach).

 1. o zmianie uchwały Nr XXII/220/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy”

Zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Brus podyktowane są przeniesieniem terminu egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na 16-18 czerwca. Jednym z kryteriów przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce są wyniki z tegoż egzaminu. Przesunięto więc termin składania wniosków o stypendium, przyznawania i wypłacania go (wnioski do 27 sierpnia 2020 r., decyzja o przyznaniu stypendium do 31 października 2020 r.).

 1. ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach

Ustalono stałą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze 10 godzin dziennie w wysokości 280 zł. Za każdą dodatkową godzinę opieki rodzice będą zobligowani uiścić opłatę 21 zł. Dzienne wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku kosztować będzie 13 zł. Rozszerzono także kryteria obniżenia wysokości opłaty miesięcznej o 50%. Dotyczy to dzieci przyjętych do żłobka po 15 dniu miesiąca lub wypisanych ze żłobka do 15 dnia miesiąca, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nieprzyjętych do przedszkola w wyniku rekrutacji przedszkolnej oraz dotyczy to sytuacji kiedy dwoje lub więcej dzieci z rodziny równocześnie korzysta z opieki w żłobku.

 1. określenia wykazu kąpielisk na 2020 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała dotyczy kąpieliska na terenie Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy.

 1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2020 roku

W przyjętym programie wskazano zapewniono bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

 1. zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach

Uchwała ta zgodna jest z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie ze zmianami będzie można odpłatnie odbierać i zbierać na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstające w gospodarstwach rolnych odpady folii, sznurka i opon.

 1. zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r.

Przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie gminy Brusy, działającym w myśl ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności w związku z epidemią COVID -19.

Ponadto zwolnienie dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii zawiesili działalność gosp. na co najmniej 30 kolejnych dni kalendarzowych; odnotowali spadek obrotów gosp. nie niższy niż 25% obliczony w stosunku łącznych obrotów wciągu 3 kolejnych miesięcy (po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia) do łącznych obrotów z analogicznych 3 kolejnych miesięcy roku poprzedniego); odnotowali spadek obrotów gosp. nie niższy niż 35% liczony w stosunku obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca (po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia) do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy 31 grudnia 2019 r. spełniali kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 1. zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 rok
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 258/18, 258/19 i nr 260/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Leśno, gm. Brusy

Teren, o którym mowa w uchwale, ma zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

 1. przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 – 2023

Program ten traktuje o obszarze zdegradowanym w Brusach, który obejmuje teren od Placu Jana Pawła II, w kierunku zachodnim, po ulice Szkolną i Kościelną. Obszar ten został wpisany przez Zarząd Województwa Pomorskiego na listę obszarów rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.