XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Informujemy, że 29 czerwca br. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej. 
 3. Przedstawienie porządku obrad. 
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 1. Raport o stanie Gminy Brusy za 2022 rok:
  • debata nad raportem;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania    
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok: 
  • opinia Komisji Rewizyjnej, 
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2022 rok                          
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2022 rok
 2. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032
  • emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  • powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników         
  • przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Brusy w latach 2023 – 2025” 
  • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
  • przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy 
  • trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy 
  • ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 
  • przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy w 2023 roku
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Zamknięcie obrad.  
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.