XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej. 
 3. Przedstawienie porządku obrad. 
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034  
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2024-2034                                                     
  • uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2024 
  • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Spierwia 
  • zmiany uchwały Nr XXXII/254/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach 
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 
 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Zamknięcie obrad.  
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.