XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że 18 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Stanisława Weltrowskiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej. 
 4. Przedstawienie porządku obrad. 
 5. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  • zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 
  • zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika 
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034 
  • zmiany uchwały Nr XLIV/364/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy 
  • wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Brusy 
  • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2024
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Zamknięcie obrad.  
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.