XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

27 listopada o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034
  • ustalenia wysokości oraz zasad obliczania i wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Brusach i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
  • określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
  • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Brusy
  • zobowiązania Burmistrza Brus do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2024 roku
  • podatku od nieruchomości
  • wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • wprowadzenia opłaty targowej
  • wprowadzenia opłaty miejscowej
  • przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania wspomagane
  • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych
  • zatwierdzenia Umowy nr 305.2023 z dnia 21 września 2023 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Przymuszewo a Gminą Brusy dotyczącą realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą: „Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice – Czapiewice – Wybudowanie – Etap II”
  • zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
 1. Interpelacje zgłaszane w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Zamknięcie obrad.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.