XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach

30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2019 rok:
  • debata nad raportem;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  • opinia Komisji Rewizyjnej,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 ro
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2019 rok
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2020/2021
  • pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
  • zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami” Gminy Brusy na lata 2016-2019”
  • wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Brusy pomocy rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Brusy-Lubnia (Wiele - Karsin)-Mokre-Malachin-Czersk
  • uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach
  • wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Brusy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu
  • zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028

   Sprawy organizacyjne.
 2. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

UWAGA!

Ze względu na trwajjący reżim sanitarny związany z epidemią COVID-19 sesja RM w Brusach odbyła się bez udziału publiczności (w tym sołtysów).

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.