XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2021 rok:
  • debata nad raportem;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufan
 1. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 2. Raport o stanie Gminy Brusy za 2021 rok:
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
  • opinia Komisji Rewizyjnej,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok
 1. Stanowisko Burmistrza Brus i Rady Miejskiej w Brusach
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • odwołania Skarbnika Gminy Brusy
  • powołania Skarbnika Gminy Brusy
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach
  • ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029
  • zmiany uchwały Nr XXXIII/270/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/2023
  • zmiany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 3. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
 4. Sprawy organizacyjne.
 5. Zamknięcie obrad.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.