XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej. 
 3. Przedstawienie porządku obrad. 
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 1.  Podejmowanie uchwał w sprawach:
 2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
 3. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 
 4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych  
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022                                                                                                                        
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 
  • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych 
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w Brusach 
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju i jednocześnie zmianę nazwy miejscowości Wybudowanie Antoniewskie na Antoniewo – Wybudowanie 
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Podjęcie Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Męcikał - Struga 
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Czapiewice - Wybudowanie 
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Czyczkowy - Wybudowanie 
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kosobudy - Wybudowanie 
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Leśnictwo Giełdon
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Leśno - Wybudowanie
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Lubnia - Wybudowanie
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Małe Chełmy – Wybudowanie 
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Warszyn 
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zalesie - Wybudowanie 
  • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Wielkie Chełmy - Wybudowanie 
  • zatwierdzenia Umowy nr 282.2022 z dnia 18 listopada 2022 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Przymuszewo a Gminą Brusy dotyczącą realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą: ”Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice – Czapiewice - Wybudowanie” 
  • podatku od nieruchomości 
  • wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • wprowadzenia opłaty targowej 
  • wprowadzenia opłaty miejscowej
 1. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Zamknięcie obrad.  
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.