1 lipca rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu "Mój Prąd"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023.

 

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

 

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2021 r. r. – 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

1. W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

2. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub poprzez stronę: www.mojprad.gov.pl

3. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

4. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

5. Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków o wsparcie jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

 

Alokacja:

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 534 mln zł.

 

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji zgodnie z Programem priorytetowym „Mój Prąd”.

 

Beneficjenci:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową* regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

*Umowa kompleksowa nie jest umową usługi montażu instalacji fotowoltaicznej

 

Kontakt w sprawie naboru: mp3@nfosigw.gov.pl

 

Uwagi końcowe:

- NFOŚiGW będzie Beneficjentem (Grantobiorcą) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020). Do celowo Wnioskodawca / Beneficjent programu Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023. 0 będzie Beneficjentem ostatecznym (Grantobiorcą końcowym) środków przeznaczonych na dofinansowanie w programie.

- W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie priorytetowym „Mój Prąd” przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

 

ZŁÓŻ WNIOSEK>>>>

 

 

Źródło: https://appwwwmojprad.blob.core.windows.net/mojprad/documents/Og%C5%82oszenie_PP_Moj_Prad_MP3.pdf

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.