ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ EDYCJA 2024

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach  ogłasza nabór  do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz

osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Usługi asystencji osobistej polegać mogą na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i dostarczenie ich do Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach, biuro 4, 15 przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy do dnia 21 lutego 2024 r. 

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście  sytuacji osoby z  niepełnosprawnością. w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach, tel. 52 3969385, 52 3969395.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.