OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM SKOSZEWO

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BRUS

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Brusach uchwały Nr L/414/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gmina Brusy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionej zmiany planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy lub na adres um@brusy.pl w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Wnioski mogą być wnoszone w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509)). Składający wniosek powinien podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Z up. Burmistrza Brus
/-/ Magdalena Zakrzewska-Posieczek

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.